КВ803И/18: Византиска историографија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVIII2+26

Наставник: д–р Ратко Дуев

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаење за делата на византиските историографи и летописци.

Содржина на предметната програма:

Класичната традиција во Византија; Ран период: Евсевиј Кесариски, Зосим, Сократ Схоластик, Прокопиј Кесариски, Агатија, Теофилакт Симоката, Јован Малала; Среден период: Теофан Исповедник, Теофан Продолжител, Михаил Аталијат, Ана Комнена, Никифор Вриениј, Михаил Псел, Јован Скилица; Доцен период: Никита Хонијат, Георгиј Пахимер, Јован VI Кантакузин, Никифор Григора, Дука.

Литература:

1. Wilson, N. G., An Anthology of Byzantine Prose, Walter de Gruyter, 1971

2. James, L. (ed.), A companion to Byzantium, Blackwell, 2010

3. Лектири по избор.