КА806И/18: Книжевна анализа на латински текстови

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVIII2+26

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Студентот да стекне знаења и техники за препознавање на стилските и семјотичките особености на текстот на определен автор и на неговата референцијалност кон соодветниот поетички облик и во конкретниот историски контекст.

Содржина на предметната програма:

Избор на автентични текстови од римска лирика, драма и говорништво.

Литература:

1. Весна Томовска, Методологија на обработка на книжевен текст, стр. 62-68, Docendo Discimus, 2008

2. M. Divković, Latinsko-hrvatski riječnik, Zagreb 1980

3. Ch. Lewis and Ch. Short, Latin Dictionary.

4. Избор на автентични латински текстови од различни критички изданија.