К801З/18: Античка историографија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаVIII4+26

Наставник: д–р Ратко Дуев

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења од областа на античката проза: историографија, биoграфска, мемоарска, дидактичка книжевност, уметничка проза.

Содржина на предметната програма:

Логографија, Херодот, Тукидид, Ксенофoнт и подоцнежните хеленски историографи, почетоци на историографијата во Рим, Салустиј, Кајсар, Ливиј, Такит, Светониј и др., Плутарх, уметничка раскажувачка проза во античка Грција и Рим.

Литература:

1. Easterling, P. E., Kenney, E. J.(ed.), The Cambridge History of Classical Literature 1 Cambridge University Press, 2008

2. Easterling, P. E., Kenney, E. J.(ed.), The Cambridge History of Classical Literature 2 Cambridge University Press, 2008

3. Marincola, J. (ed.), A Companion to Greek and Roman Historiography, Blackwell, 2007

4. Marasco, G. (ed.), Greek and Roman Historiography in Late Antiquity, Brill, 2003

5. Хеленски автори (во оригинал и превод) Херодот, Тукидит, Ксенофонт, Плутарх

6. Римски автори (во оригинал и превод) Кајсар, Салустиј, Такит, Светониј