КА207И/18: Антички религии

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаII2+26

Наставник: д–р Ратко Дуев

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаење за: потеклото и развојот на религиите на древните народи во Источниот Медитеран, меѓукултурното обликување на верувањата и обредитеи нивниот

развој до појавата на монотеистичките религии во Медитеранот.

Содржина на предметната програма:

Античка медитеранска религија: дефиниција и толкување; Монотеизам и политеизам; Обред; Мит; Космологија: време и историја; Грев, покајание и спасение; Право и етика; Мистерии; Литературата и религијата; Магија; Историја на религите: Египет, Месопотамија, Сирија и Канаан, Израел, Анатолија, Иран, Минојска и микенска цивилизација, Хелада, Етрурија, Рим; Рано христијанство.

Литература:

1. Johnston, S. I., (ed.), Ancient Religions, Harvard University Press, 2007

2. Holland, G. S., Gods in the Desert: Religions of the Ancient Near East, Rowman & Littlefield Publishers ,2010

3. Дуев, Р., Ѕевс и Дионис: раѓање на античките верувања и култови, Силсонс, 2010

4. Коростовцев, М. А., Религия древнего Египта, Москва, 1976

5. Nakhai, B. A., Archaeology and the Religions of Canaan and Israel, The American Schools of  Oriental Research, 2001

6. Thomson de Grummond, N., Simon, E., (ed.), The Religion of the Etruscans, University of Texas Press, 2006