К203З/18: Античка лирика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаII4+26

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за генеричката специфика на поетичкиот облик лирика и за неговите развојни промени низ дијахроно и компаративно проследување на некои истакнати претставници на хеленската и римската лирика.

Содржина на предметната програма:

Генерички особености на античката лирика. Видови хеленска лирика и нивни претставници: хеленската лирика од класичниот период: елегија (Калин, Тиртеј, Мимнерм, Теогнид, Солон, Фокилид), јамбографија (Архилох, Симонид од Аморгос, Хипонакт), соло мелика (Алкеј, Сапфа, Анакреонт), хорска мелика (Талетос, Алкман, Арион, Стесихор, Ибик, Симонид од Кеос, Бакхилид, Пиндар); хеленистичка лирика (Теокрит, Калимах); римска лирика (Катул, Тибул, Пропертиј, Овидиј, Хоратиј, Вергилиј).

Литература:

1. Lesky, A., Geschichte der griechischen Literatur, Munchen 1959

2. Knox, B.M.W. and Eaesterling, P.E. (ed.), The Cambridge History of Classical Literature, Part 1, Early Greek Poetry, Cambridge 1989

3. Budelmann, Felix, The Cambridge Companion to Greek Lyric, Cambridge 2009

4. Ќулафкова, К. (прир.), Поимник на книжевна татеорија, МАНУ 2007

5. West, M. L., Studies in Greek Elegy and Iambus, Berlin 1974