КА106И/18: Античка и европска култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаI2+26

Наставник:

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за суштествените врски меѓу античката и современата европска

култура преку изучување на развојниот пат од антиката до нашето совремие.

Содржина на предметната програма:

Проследување на развојната линија на основните културни и во прв ред книжевни облици: драма, лирика, епска поезија, философија, концепција на културата и книжевноста посебно.

Литература:

1. Петар Хр. Илиевски, Појава и развој на писмото, Скопје, МАНУ, 2006

2. Витомир Митевски, Епски теми, Скопје, 2008

3. Sтатии од домашни и странски списанија