КВ105И/18: Увод во класичната филологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Класична филологијаI2+26

Наставник: д-р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Запознавање со системот на дисциплини и методи кои ја сочинуваат класичната филологија.

Содржина на предметната програма:

Филолошката традиција на проучување и на издавање на антички текстови. Александрија и Пергам. Преглед на дисциплините и развој на класичната филологија.

Литература:

1. Pfeiffer, R., History of Classical Scholarship, from the biginings to the end of the hellenistic age, Oxford 1968

2. Pfeiffer, R., History of Classical Scholarship, from 1300 to 1850, Oxford 1978

3. Heath, M., Interpreting Classical Texts, Duckworth 2002

4. Powel, B.B., Writing and the Origins of Greek Literature, Cambridge 2002

5. Gudeman, A., Outlines of the History of Classical Philology, Boston 1902