СС801З/18: Семејна, брачна едукација и комуникација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииVIII3+25

Наставник: д–р Македонка Радуловиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со основите на семејната и брачна едукација како образување на младите луѓе за бракот, брачните вредности и односи. Да научат комуникациски и емотивни вештини потребни во односот со партнерот и децата, како и начини на справување во кризни ситуации и разрешување на проблеми и конфликти. Главната цел е тие да се оспособат да вршат ваков тип на едукација во училишта или да спроведуваат обуки на млади луѓе кои треба да склучуваат брак и да оформуваат семејства.

Содржина на предметната програма:

I дел: Поим за семејна и брачна едукација, Структура на семејната и брачната едукација, Цели на семејната и брачна едукација, Потребата од семејна и брачна едукација, Ефекти од семејната и брачна едукација (меѓународни искуства и истражувања), Комуникациски вештини и техники. II дел: Состојби во Република Македонија, Образовен систем во Република Македонија, Образовните институции како едни од најзначајните фактори за функционирањето на семејството и семејните институции, Семејни и брачни советувалишта, Програмирање и имплементација на програма за семејна и брачна едукација во Република Македонија.

Литература:

1. James J. Ponzzeti Jr., Evidence-based Approaches to Relationship and Marriage Education (Textbook in Family Studies), Routledge 2016

2. H. Elizabeth Peters and Claire M. Kamp Dush, Marriage and Families – Perspectives and Complexities, Columbia University Press, 2009

3. Jenifer Kunz, Think Marriages and Families, Pearson 2012

4. Петре Георгиевски, Социологија на образованието, Веда, 1999