СС305И/18: Семејните проблеми и религиските институции

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииIII2+25

Наставник: д–р Зоран Матевски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за карактеристиките и суштинските особености на најзначајните современи религиски системи и нивното влијание врз односите во семејството.

Содржина на предметната програма:

Oдносот на современото православие кон семејните проблеми; односот на современиот католицизам кон семејните проблеми; односот на современиот протестантизам кон семејните проблеми; односот на современиот ислам кон семејните проблеми; малите верски заедници и семејните проблеми; современите религиски системи и прашањето на абортусот; современите религиски системи и прашањето на хомосексуалните бракови; односот маж-жена и религиските институции; односот родители-деца и религиските институции.

Литература:

1. Cvitković Ivan, Socijalna naučavanja u religijama, Sarajevo: DES, 2007

2. Spahić-Šiljak, Zilka, Anić, Rebeka Jadranka, Vjernice i građanke, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2009

3. Елијаде Мирча, Историја на верувањата и на религиските идеи I, II и III, Скопје: Табернакул, 2005