СС302З/18: Развој на децата и адолесцентите во семејството

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииIII3+25

Наставник: д–р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на развојот на децата и адолесцентите во семејството и да развијат способности за нивна практична примена.

Содржина на предметната програма:

Поим, теории и законитости на развитокот; Преднатален развој; Новороденче и доенче; Рано детство (предучилишна возраст); Ран училишен период; Предадолесценција и адолесценција.

Литература:

1. Мурџева Шкариќ, Олга, Психологија на детството и на адолесценцијата (Развојна психологија 1), Филозофски факултет, 2011

2. Vasta, R., Haith, M. M., & Miller, S. A., Dječja psihologija, Naklada Slap, 2005