СС206И/18: Реторика и вештини на пишување

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Семејни студииII2+26

Наставник: д–р Весна Томовска

Цели на предметната програма:

Запознавање со основите на реториката како сложен систем од техники на вештината на говорење и пишување и нивна примена во составувањето на аргументиран дискурзивен облик со посебен осврт на академскиот контекст.

Содржина на предметната програма:

Реторскиот систем и неговата разгранета структура. Видови дискурзивни облици. Структурата на научент текст. Техники на аргументативни постапки за постигнување на убедлив научен дискурс.

Литература:

1. Томовска, В., Античка реторика, Магор, Скопје, 2013

2. Kennedy, G.A., A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press, 1994

3. Јан Трост, Како се пишува научен текст со примена на акрибија, Аз-Буки, Скопје, 2004

4. Виолета Панзова, Прирачник за изработка на студентски трудови, Филозофски факултет, Скопје, 2007

5. Деметриј, За јазичниот израз. Превод од старогрчки јазик В. Томовска, Три, Скопје, 2016

6. Umberto Eko, Kako se pise diplomski rad, Narodna knjiga, Beograd, 2000