М803И/18: Надворешно политичка анализа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирVIII3+16

Наставник: д–р Рина Киркова Танеска

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со основните приоди за вршење на надворешно политичка анализа; целта на предметот е да се разбере комплексната реалност намеѓународните односи и како тие се креираат, а преку знаењата што ќе ги добијат студентите целта е да се оспособат за опишување, објаснување, анализирање и пренесување на надворешно политичките актуелности.

Содржина на предметната програма:

Поим на надворешно политичка анализа; надворешно политичката анализа како приод во изучувањето на меѓународните односи; Индивидуа, држава, систем како фактори во креирањето на надворешната политика; Компаративен приод на остварување на надворешната политика; Улогата на лидерите во надворешната политика; Модели на процеси на донесување на одлуки; проблеми во евалуацијата на „добрите одлуки“; Улогата на советниците и бирократијата во креирањето на надворешната политика; детерминанти на надворешна политика; Проучување на конкретни примери

Литература:

1. Марике Брунинг, Надворешно политичка анализа, Palgrave Macmilan, 2007

2. D. Frei, Handbook of Foreign Policy Analysis, Springer, 1989