М502З/18: Правото и мирот

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирV4+26

Наставник: д–р Рина Киркова Танеска

Цели на предметната програма:

Преку запознавање на студентите со основите на правот и тероијата на правото студентите ќе се оспособат да го разберат концептот владеењето на правото и правните инструменти врз превенција на насилните конфликти и постконфликтната реконсилијација. Практичните сознанија ќе бидат поврзани со запознавањето со основните правни категории и механизми, а особено на оние за кривична одговорност на сторителите на воени злосторства и тешки кршења на човековите права.

Содржина на предметната програма:

Вовед во право, правни норми, правни акти, субјекти на правото, објекти на правото, право и политика, национално и меѓународно право, меѓународни правни институции, меѓународен мир преку правото, помирување наспроти одмазда, судски средства за градење на мирот, амнестија.

Литература:

1. Василевски Воислав, Меѓународно хуманитарно право, Воена академија, 2002

2. Бајалџиев Димитар, Вовед во право, Правен факултет, 2000

3. Кристина Греј, Меѓународното право и употребата на сила, Просветно дело, 2009