О805И/18: Мировни операции

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирVIII3+16

Наставник: д–р Лидија Георгиева

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за теориската рамка на интервенцијата на трета страна во конфликт и осознавање на улогата и целите на мировните операции во одржувањето на мирот и безбедноста. Студентите ќе ја осознаат комплексноста на мировните операции и нивната употреба во различни фази од ескалацијата на конфликтите.

Содржина на предметната програма:

Конфликтите и новите мировни трендови (преклопувачки модели на управување; релевантност на СБ на ОН); Нови аспекти на чувањето на мирот (организиран криминал, нови технологии); Докктрина на чување на мирот (офанзивни и мандат за стабилизација; чување на мирот со прилила, употреба на сила); Улога на цивилите (заштита на цивилите, злоставување и родови аспекти); Одржување на мирот (влијание на локалните перцепции, реформа на безбедносен сектор, полициски реформи , родови прашања); Внатрешни системи и процеси во ООН (цивилни капацитети, оценнувае и евалуација); Партнерство и транзиција (стратегиско партнерство на АУ и ООН).

Литература:

1. Георгиева Лидија, Творење на мирот, Филозофски факултет, 2009

2. Mateja Peter (ed.), United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice, NUPI, 2015

3. James V. Arbuckle, Military forces in 21st Century Peace operations: No job for soldiers, Routledge, 2006

5. United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines

6. Windhoek Declaration, 2000.

7. UNA, Canada, Women’s Issues in Peacekeeping and Peacebuilding, 2007