О702З/18: Основи на воена вештина

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирVII4+26

Наставник: д–р Ванчо Кенков

Цели на предметната програма:

Основна цел е студентите да се стекнат со научни сознанија од соодветната област, да се оспособат за самостојна работа и работа во институциите на државата кои се занимаваат со проблемите од одбраната.

Содржина на предметната програма:

Воена вештина, поим, предмет и содржина на воената вештина; стратегија, оператика, тактика – гранки на воената вештина; принципи на воената вештина; вооружени сили на Р. Македонија; армијата на Р. Македонија во системот на одбраната; армијата на Р. Македонија во реализација на воената вештина; вооружена борба, подготовки за вооружена борба, видови на борбени дејства, основни облици на борбените дејства, основни содржини на вооружената борба, искуствата од локалните војни во СФРЈ; Заливската војна, интервенцијата на НАТО врз Југославија, интервенцијата врз Авганистан и Ирак.

Литература:

1. Ванчо Кенков, Основи на воената вештина со тактика на чета, Филозофски факултет, 2012

2. Слободан Цветковиќ, Tактиката како вештина, Алфа-94, Скопје, 2002

3. Слободан Цветковиќ, Oпшта тактика, CINOM Скопје, 2000

4. Peter Paret, Makers of Modern Strategy, Princeton University Press, Princeton,New Jersеy.