Б705И/18: Надворешна и безбедносна политика на ЕУ

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирVII3+16

Наставник: д–р Лидија Георгиева

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења и воведување во основите на формулирањето на надворешната и безбедносната политика на ЕУ и нејзините концепциски и институционални аспекти. Студентите ќе можат да дискутираат и да ги разликуваат инструментите на ЗНБП на ЕУ применети во конретни случаи.

Содржина на предметната програма:

Концепти за надворешна и безбедносна политика; Безбедноста како европски концепт, Формулирање на екстерните акции и ЗНБП на ЕУ; Правни основи на ЗНБП и ЕБОП; Цели и инструменти (заеднички стратегии, заеднички акции, заеднички позиции); Институционална рамка (ЕС, ЕК, ЕП, ПБК, ЕППРП); тела на ЗНБП; Воен и цивилен кризен менаџмент на ЕУ; Финансирање и процес на одлучување, Случаи на примена на инструменти на ЗНБП на ЕУ.

Литература:

1. Георгиева Л., Надворешна и безбедносна политика на ЕУ, Филозофски факултет, 2016

2. Miall H., Ramsbolhan O., Woodhouse T., Contemporary Conflict Resolution, SAGE, 2000