БОМ105И/18: Социологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирI3+26

Наставник: д–р Милева Ѓуровска

Цели на предметната програма:

Студентите да се стекнат со доволно знаење од содржините на општата социологија.

Содржина на предметната програма:

1.Социологија-поим, предмет, значење. 2. Културата и општеството 3. Социјална структура 4. Социјални промени, колективно однесување и социјални движења. Колективно однесување, поим, карактеристики и типови.Толпа, банда, бунт. Социјални движења. 5. Социјализацијата и општеството. Процес на социјализација. Социјална интеракција. Социјални групи. 6. Девијација, социјална контрола, криминал 7. Социјална стратификација, нееднаквост, сиромаштија и социјална исклученост 8. Етницитет, етничка стратификација и судири. 9. Труд. Eкономски живот. Слободно време. 10. Власт, држава, политика, демократија 11. Семејство 12. Образование. Образованието и општеството. Бурдие: културниот капитал и образованието. Субкултурата и успехот во образованието. Животот во етнички мешовити училишта: стереотипи, предрасуди, паралелни светови. Насилствата во образованието. 13. Религија 14. Население – демографија – животна средина 15. Социологија на здравје, болести и стареење 16. Светот во процес на промени: глобализација, идентитет, интеграција. 12. Методи на учење:

Литература:

1. Ацески, Илија, Социологија ,Филозофски факултет, 2017

2. Ѓуровска, М., Социологија, Филозофски факултет.

3. Ташева, М. Социологија, Филозофски факултет.

4. Giddens А., Sociology, Cambridge, London, 1993