МИС101: Вовед во теоријата на мирот и конфликтите

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииI3+16

Наставник: д–р Лидија Георгиева

Цели на предметната програма:

Предметот има за цел да ги воведе студентите во пошироката област на проблематиката, концептите и пристапите кои се дел од студиите за мир и конфликти. Тие треба да се воверат во проблемите како војната и нејзината превенција, разрешување конфликти и ненасилство, човекови права и социјална правда, развојот и еколошките проблеми. Од студентите се очекува ра ги разбираат основните концепи и да ги поврзуваат со проблемите со кои се соочуваме во меѓународната заедница.

Содржина на предметната програма:

Вовед во студиите за мир и конфликти; Концептот на војна и мир во меѓународните односи; Разрешување конфликти и ненасилство; Човекови права и социјална правда, Развојот и еколошките проблеми.

Литература:

1. Георгиева, Л., Творење на мирот, Филозофски факултет 2009

2. Richmond, O., Peace in IR, Routledge 2005

3. Peter Wallensteen, Peace Research, Routledge 2011