МИС401: Теории на мир: пристапи и анализи

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииIV3+16

Наставник: д–р Лидија Геoргиева

Цели на предметната програма:

Предметот има за цел да ги воведе студентите во историскиот развој на мировната проблематија и тоа преку анализа на применети пристапи, логика и различни пристапи на теориите и нивни претставници. Студентите ќе ги научат литературата и главните дебати во мировните студии и истражувања. Од нив ќе се очекува да ги анализираат мировните процеси и да ги разликуваат различните пристапи.

Содржина на предметната програма:

  • Повеќе димензии на мирот
  • Кратка историја на дебати и практики на мирот
  • Модерни претпоставки за мир
  • Победнички мир и неговите димензии
  • Уставните и мирот
  • Институционален мир
  • Граѓански мир
  • Либерално градење мир и statebuilding
  • Хибридни форми на мирот

Литература:

1. Георгиева, Л., Творење на мирот, Филозофски факултет2009

2. Richmond, O., Peace in IR, Routledge 2005

3. Wallensteen P., Peace Research:Theory and Practice, Routledge 2011

4. Richmond, O., Peace: A very Short Introduction, Oxford UP 2014