МИС714И: Меѓународни конфликти: анализа и разрешување

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVII3+16

Наставник: д–р Лидија Георгиева

Цели на предметната програма:

Предметот има за цел да ги воведе студентите во проблематиката на конфликтите и нивното изменето значење по Студената војна, да ги воведе во современиот контекст и проблемите кои се поврзани со конфликтите. Студентите ќе ги изучуваат еволуцијата во сваќањата за конфликтите, нивното решавање и примена во пракса.

Содржина на предметната програма:

Глобален конфликт во 21 век; Причини за мир и конфликти; Проценување на ризици и навремено предупредување; Рамка за проценка на конфликти; Наративна анализа; Мапирање на конфликти; Анализа на сценарија; Анализа на конфликти во процес на планирање.

Литература:

1. Гоцевски, Ортаковски, Георгиева, Разрешување и трансформација на конфликти, Филозофски факултет 2009

2. M. Levinger, Conflict Analysis, USIP 2013

3. Julie Reeves, Culture and IR, Rotlege 2004

4. Ratcliffe, P. Race, Ethnicity, Conflict: International Perspective on social conflict, UCL Press 1994