МИС704И:  Политики за европски интеграции

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVII3+16

Наставник: д-р Иван Дамјановски

Цели на предметната програма:

знаење и разбирање на европските интеграции како политички проблем;познавање и разбирање на тоа како европските интеграциски процеси се опишани и објаснети во современите истражувања; познавање и разбирање на ЕУ како глобален актер; на проблемите во врска со демократијата и легитимитет во ЕУ се опишани и објаснети во современите истражувања;на нормативни проблеми поврзани со изградба на институционалната поставеност на ЕУ;познавање и разбирање на ЕУ како систем за политичко претставување; вештини и способност независно да ги анализираат и да дискутираат за прашања поврзани со европската интеграција, и усно и во писмена форма.

Содржина на предметната програма:

  • Ран развој: функционализмот и основање на Европските заедници
  • Европската интеграција и ЕУ: меѓународнa или внатрешна политика?
  • Неофункционализам: Промена на интереси и идентитети?
  • Марксистичка, феминистичка и конструктивистичка перспективa
  • Генерализирање надвор од Европа: Регионална интеграција ;
  • Интереси и моќ во ЕУ: националните прерогативи или европско ниво;
  • ЕМУ / заедничката валута и Заедничка надворешна и безбедносна политика,
  • Видови на институционални перспективи

Литература:

1. Кристофер Хил и Мајкл Смит, Меѓународни односи и Европска унија, ARS LAMINA 2013

2. Lindgren, Karl-Oskar; Persson, Thomas, Participatory governance in the EU: enhancing or endangering democracy and efficiency? Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011