МИС703И: Глобални промени и светски поредок

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVII3+16

Наставник:

Цели на предметната програма:

Целта на програмата е да ги оспособи студентите за анализирање на новите трендови и проблемите кои се поврзани со феноменот на глобализацијата и светстко општество градено преку меѓународните владини и невладини институции. Акцентот е ставен на светската економска и социјална интеграција и влијанието на неолибералниот капитализам, од една страна и разликите во етно-религиозниот национализам и идентитетите, националните политики и креирањето на надворешните политиките од друга страна. Од приложените содржини студентите треба да ги разберат проблемите во новото време и да размислуваат во насока на постигнување траен мир и воспоставување на праведен светски поредок.

Содржина на предметната програма:

The question of world order; The pluralistic international order; International organization – role and functions; Balance of power system and its end; World disorder; Different concept of balance of power; Confrontation and partnership; The US’s concept of order; Globalization process in practices; Globalization process in crises.

Литература:

1. Henry Kissinger, World order, Penguin Books 2015

2. Clive Archer, International organizations, Routledge 2001

3. Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay, Straus and Giroux 2015

4. Philip McMichael, Development and Social Change: A Global Perspective, 5th Edition, SAGE Publications 2011