МИС824И: Културна дипломатија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVIII3+16

Наставник: д–р Лидија Гепргиева

Цели на предметната програма:

Во овој предмет студентите ќе се запознаат со употребата на културата како средство за промовирање на интересите и меѓународната позиција на државите. Тие ќе се насочат кон изучување на концептот на мека моќ како средство за реализирање на интересите насочена кон граѓаните, елитите и лидерите на државите.

Содржина на предметната програма:

Вовед и основи на теорија на мека моќ и на јавна дипломатија; Културна дипломатија и национална безбедност; Јавна дипломатија и културна дипломатија; Натпреварување во услови на мека моќ; Инструменти и методи (размена и образование, спорт, уметност, музика, филм) проблеми за културна дипломатија (глобализација, културен империјализам, судир на цивилизации, интернет); Можности на културна дипломатија;

Литература:

1. Гоцевски, Ортаковски, Георгиева, Разрешување и трансформација на конфликти, Филозофски факултет 2009

2. Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, Public Affairs Press,2004

3. Glen Fisher, The Role of Culture and perceptions in IR, Intercultural Press 1997

4. Joseph De Rivera, Handbook of Building Culture of Peace, Springer 2009