МИС813И: Теорија и практика на медијација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVIII3+16

Наставник: д–р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат основни знаења во доменот на медијацијата и преговарањето, како и да развијат вештини за нивна практична примена.

Содржина на предметната програма:

Поим за медијација и преговарање; Природа на конфликтите, медијација и преговарање; Контексти во кои се одвива медијацијата и преговарањето; Улога на културата, полот и стилот во процесот на медијација и преговарање; Интеркултурна-дисонанца; Мултилатерално преговарање; Француски тип на медијација – медијација преку играње улоги; Принципиелно преговарање – преговарање без отстапување.

Литература:

1. Breslin, J.W. & Rubin, J.Z. (Eds.), Negotiation Theory and Practice (одбрани поглавја) Harvard Law School, USA 1993

2. Morineau, J., L’esprit de la mediation, Eres, trajets 2001

3. Фишер, Р.; Ури, В. и Патон, Б., Како да постигнете договор, Union Trade 1998

4. Мурџева-Шкариќ, О., Ненасилна трансформација на конфликти (одбрани поглавја) Филозофски факултет, Скопје 2007

5. Cohen, R. Negotiating, Across Cultures (одбрани поглавја) United States Institute of Peace, Wash. DC 1991

6. Избрани статии од интернет