МИС805И: Војна и мир: Меѓународните односи од 1914

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVIII3+16

Наставник: д–р Рина Киркова

Цели на предметната програма:

студентите да се стекнат знаења и аналитични вештини за меѓународните односи во XX век за да можат да навлезат во анализа на причинско последичните врски за развојот на меѓународните односи во XXI век. Како идни професионалци кои ќе работат во областа на меѓународните или интеркултурните односи да имаат продлабочени знаења од сите предизвици пред кои стоеле лидерите на државите и одлучувачите во минатиот век и да можат аналитички да ги разгледаат решенијата кои се изродиле на почетокот од нерегулираните меѓународни односи, а подоцна од регулираните односи и да оценат колку биле добри тие решенија и кон што довеле.

Содржина на предметната програма:

The Global context of IR at the beginning of 20 century; Germany bid for European dominance; The Peace of Paris and the New international order; The western world in the twenties; Second bid for European dominance; Confirmation of US supremacy; Direct domination; Indirect hegemony; The cold war between the superpowers; Truman – Stalin era; Eisenhower new look; Anomaly of Berlin; Detente and multipolarity; The rise of China; From Cold war to new world disorder; Balkan tragedy, European integration or disintegration; The middle east question; Asia at the cross road.

Литература:

1. William Keylor, The Twentieth century world and Beyond (fifth edition) Oxford University press 2006

2. John Mearsheimer, The tragedy of Great power politics, Norton and Co. 2003