МИС603: Социјални нееднаквости

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVI3+16

Наставник:   д–р Маја Геровска Митев

Цели на предметната програма:

Стекнување компетенции за идентификување и анализирање на факторите кои влијат врз појавата на социјални нееднаквости; Стекнување компетенции за идентификување и анализирање на ефектите од социјалните нееднаквости врз поединците и општеството; Стекнување компетенции за анализирање и примена на политики од јавен интерес кои влијаат врз социјалните нееднаквости.

Содржина на предметната програма:

1. Неднаквости, општествени класи и поларизација; 2. Функционални и политички погледи на нееднаквоста; 3. Нееднаквоста и пазарот на труд; 4. Нееднаквоста и родот; 5. Нееднаквоста и етничките заедници; 6. Нееднаквоста и инвалидитетот; 7. Нееднаквоста и возраст; 8. Индикатори и одреденици за мерење на социјалните нееднаквости; 9. Европски политиките насочени кон соочување со социјалните нееднаквости; 10. Национални пристапи и политики за соочување со социјалните нееднаквости.

Литература:

1. Хилс, Џ.; Легранд Џ.; Пјашо, Д. (ур.), Социјално исклучување, Академски печат 2009

2. Kingsley, D. and Moore, W. “Some Principles of Stratification.” American Sociological Review 10(2):242- 249.1945

3. Геровска Митев, М., Материјална депривација, сиромаштија и социјална исклученост во РМ, Фондација Фридрих Еберт 2012