МИС504И: Практикум мир и конфликти

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииV3+16

Наставник: д–р Лидија Георгиева

Цели на предметната програма:

Содржина на предметната програма:

Во овој предмет студентите ќе се фокусираат на специфични прашања кои се дел од истражувачки проекти и претставуваат дел од полето на студиите за мир и конфликти. Темите на предметот ќе се менуваат согласно актуелноста и фокусираноста на проектните истражувања. Студентите ќе се фокусираат на соодветна литература, ќе учествуваат во проект и ќе реализираат еден истражувачки труд и презентација.

Литература:

1. Гоцевски, Ортаковски, Георгиева, Разрешување и трансформација на конфликти, Филозофски факултет 2009

2. M. Levinger, Conflict Analysis, USIP 2013

3. Kristine Höglund, Understanding Peace Research, Routledge 2011