МИС304И: Светска историја

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииIII3+16

Наставник:

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за најзначајните историски процеси во светската и европска историја од антиката до крајот на XX век. Студентите да развијат критичко мислење за и став за историските процеси, како и критичко анализирање на литературата и толкување на историските извори.

Содржина на предметната програма:

Во текот на предавањата студентите ќе го исознаат најзначајните историски збиднувања од антиката до денес. Појава и развој на цивилизациите на Блискиот исток. Стара Грција и Рим. Големата преселба на народите. Европа во средниот и новиот век. Византиска цивилизација. Уредувањето на Османската држава. Индустриската револуција. Француска револуција. Создавање на националните држави. Прва и Втора светска војна. Светот по втората светска војна.

Литература:

1. Н. Машкин, Историја на Стариот Рим, Мисла 2000

2. Г. Острогорски, Историја на Византија, Мисла 1992

3. E. Hobsbaum, Doba ekstrema, Dereta Beograd 2002

4. Х. Иналџик, Османска империја класично доба 1300 – 1600, Слово- Скопје 2002

5. Х. Хердер, Европа 1880–1945, Клио Београд 2002

8. Jeremy Black, World History, Paragon Inc 2005