МИС105И: Развој и глобализација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииI3+16

Наставник:

Цели на предметната програма:

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да стекнат општи знаења за процесите на развојот и глобализација, нивната поврзаност и влијание како и развивање на способности за уочување на интеркултурните аспекти на глобализацијата и меѓународниот развој.

Содржина на предметната програма:

Поим и дефинирање на развојот и глобализацијата; Теоретски пристапи на процесите на глобализацијата; Сфаќања на развојните процеси; Детерминирање на политичките, економските, културолошките и другите аспекти на глобализацијата; Цели и фактори на развојот; Глобализацијата и меѓународниот развој; Позитивни и негативни влијанија на глобализацијата врз развојот; Интегративните процеси базирани на развој и глобализација; Ефекти на глобализацијата и развојот врз меѓународните односи; Меѓународните организации и инстутуции во функција на глобализација и развој.

Литература:

1. Јован Пејковски, Социјален развој, Филозофски факултет 2015

2. Abel M Mateus, Development Theory and Globalization, EBRD and University College of London 2013

3. United Nation, Development and globalization Facts and Figures 2012, UNCTAD 2012

4. Shantanu Chakrabarti, Kingshuk Chatterjee, Globalization and development. Current Trends, University of Calcutta 2012