МИС104И: Вовед во науката за одлучување

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииI3+16

Наставник: д–р Виолета Цветкоска

Цели на предметната програма:

По завршување на наставата и положување на овој предмет студентите ќе бидат

оспособени да:

  • ја разберат улогата на квантитативните методи и техники на науката за
  • одлучување во процесот на донесување на одлуки
  • идентификуваат, дефинираат, моделираат и решаваат реални проблеми на
  • науката за одлучување и да ги интерпретираат добиените решенија
  • применуваат некои од основните квантитативни методи и техники на науката
  • за одлучување за решавање на реални проблеми
  • работат во тим и да донесуваат одлуки врз основа на моделите и методите
  • на групно одлучување
  • решаваат проблеми на науката за одлучување со користење на софтверски
  • пакети и со Excel алатката Solver

Содржина на предметната програма:

1. Основи на одлучувањето

2. Науката за одлучување и улогата на квантитативните методи и техники

3. Анализа на одлучување

4. Анализа на ризик

5. Основни концепти на линеарното програмирање

6. Проблеми на асигнација

7. Симулационо моделирање

8. Методи и модели на групно одлучување

Литература:

1. Цветкоска, В., „Вовед во наука за одлучување“ – интерна скрипта од предавања / 2016

2. Цветкоска, В. „Вовед во наука за одлучување“ – интерна скрипта од вежби / 2016

3. Тодосиоска, Б., Наука за менаџмент, Економски факултет – Скопје 2001

4. Cupic, M., i Suknovic, M., Odlucivanje, Fakultet organizacionih nauka 2010

5. Goodwin, P., and Wright, G., Decision analysis for management judgment, Wiley 2009

6. Hillier, F. S., Hillier, M. S., Schmedders, K., and Stephens, M., Introduction to management science: a modeling and case studies approach with spreadsheets, McGraw- Hill/Irwin 2008

7. Lukac, Z., i Neralic, L., Operacijska istrazivanja, Element d.o.o., 2012

8. Render, B., Stair, R. M., Jr., and Hanna, M. E., Quantitative analysis for management, Pearson Education 2012

9. Sikavica, P., Hunjak, T., Redjep, B. N., i Hernaus, T., Poslovno odlucivanje, Skolska knjiga, d. d., 2014