Д509И/18: Дијагностика и рехабилитација на монокултурниот и бинокултурниот вид

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаV2+26

Наставник: Весна Димовска Јорданова

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за дијагностика и рехабилитација на монокуларниот и бинокуларниот вид.

Содржина на предметната програма:

Монокуларни и бинокуларни видни функции. Анатомија на очните мускули. Сензорни знаци и симптоми на страбизмот. Хетерофорија. Езотропија. Егзотропија. Паралитички страбизам. Тестови за процена на монокуларните видни функции (видна острина, акомодација, односот на акомодацијата и конвергенцијата). Тестови за процена на бинокуларните видни функции (Хиршбергов тест, одредување на најблиската точка на конвергенција и акомодација, испитување на мотилитетот, мерење на девијација, работа на синоптофор, cover-uncover тест, тестови за стереоскопски вид, тестови за диплопија).

Литература:

1. Б. Станков, М. Љутица, Љ. Ѓокиќ, Основи страбизмологије, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, 2012

2. З. Савковиќ, Б. Станков, Дијагностички поступци и терапијске методе код страбизма и амблиопије, Ревида, Белград 2001

3. Н. Смиљаниќ, Испитивање видних функција, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2001