Д605И/18: Ресоциолизација на лица со престапничко однесување

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаVI2+26

Наставник: д–р Зоран Киткањ

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за методите, облиците, принципите, и видовите на третман на ресоцијализација со лицата кои манифестираат неприфатливи форми на однесување.

Содржина на предметната програма:

Општествените фактори на превенција на престапничкото однесување; примарна, генерална и секундарна превенција; системи на ресоцијализација; принципи на ресоцијализација; директен и индиректен третман; мерки на пробација; евалуација на третманите на ресоцијализација.

Литература:

1. Stakić, Đ., Metodika rada sa maloletnim delinkventima, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1991

2. Stakić, Đ., Milovanović M., Metode socijalnog rada, Stručna knjiga i Savez socijalnih radnika Srbije, Beograd, 1991

3. Antonija Žižak, Nives Koller-Trbović, Оdgojni tretman u institucijama socijalne skrbi, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta Zagreb, 1999