Д208И/18: Развојна психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаII2+16

Наставник: д–р Ана Фрицханд

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на психологијата на развитокот во детството и младоста и да развијат способности за нивна практична примена преку програми за стимулирање на развојот.

Содржина на предметната програма:

Развојната психологија како научна дисциплина; Суштински проблеми; Поим и теории на развитокот; Преднатален развој; Новороденче и доенче; Психологија на предучилишната возраст; Ран училишен период; Предадолесценција и адолесценција; Рана и средна возрасна доба; Брак, семејство, родителство.

Литература:

1. Мурџева-Шкариќ, Олга, Психологија на детството и адолесценцијата (Развојна психологија 1) (одбрани поглавја), Филозофски факултет, 2011

2. Мурџева-Шкариќ, Олга, Психологија на возрасните и стареењето (Развојна психологија 2) (одбрани поглавја), Филозофски факултет, 2010

3. Berger, Kathleen S., The Developing Person: Through the Life Span. 8th Edition. (одбрани поглавја), Worth Publishers, 2007

4. Harris, M. & Butterworth, G., Developmental psychology: A student’s handbook, Psychology Press, 2002