Д104И/18: Права на лицата со инвалидност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаI6
+

Наставник: д–р Зоран Киткањ

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаења за правата на лицата со развојни проблеми и посебни потреби од аспект на родова перспектива.

Содржина на предметната програма:

Извори на правата на лицата со инвалидитет; Конвенција за правата на детето; Декларација за заштита на правата на децата; Стандардни правила за изедначување на можностите на лицата со инвалидност.

Литература:

1. Звонко Шаврески, Збирка од Македонски закони кои се однесуваат на лицата со хендикеп, Полио Плус, 2003

2. Tatić Damjan. Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom, Udruženje distrofičara Beograda, 2011

3. Јанкуловски, Ѕвонимир, Човекови права – збирка меѓународни документи за правата на човекот (1993). Избор и превод. Фонд Отворено општество на Македонија, Скопје, 1993

4. Влада на РМ, Оперативен план на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 година, Влада на РМ, 2010