А106И/18: археолошко наследство, менаџирање и туризам

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаI2+26

Наставник: д-р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со културното наслетство во Република Македонија, обезбедување на соодветна заштита во рамки на позитивните законски рамки и презентација како потенцијал и ресурс за развој и самоодржливост.

Содржина на предметната програма:

Утврдување на принципите на управувањето со културното наследство, негова идентификација, интерпретација, одржување и заштита, осврт кон јавниот аспект на културното наследство и негова презентација како особено значаен сегмент на туризмот и модел на културниот менаџмент за обезбедување на самоодржливоста и континуитетот во заштита на културното наследство.

Литература:

1. Messenger, P. M., Smith, G. S., Cultural Heritage Management, University Press of Florida, 2010.

2. McKercher, B., Du Cros, H., Cultural Tourism, Routledge, 2015.

3. Република Македонија, Закон за заштита на културното наследство.

4. Археолошка карта на Р. Македонија, том II, Скопје, 1996.