А1023/18: Праисториска археологија 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаI4+26

Наставник: д-р Драги Митревски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени знаења за праисторискиот културен развиток, од палеолитот до бронзеното доба, со посебно внимание посветено на културите од Македонија и соседните области.

Содржина на предметната програма:

Појава на човекот, карактеристики на палеолитот и најзначајните палеолитски култури, неолитизација, карактеристиките на неолитот и неолитските култури на Балканот, неолит во Македонија, енеолитски култури на Балканот, енеолитот во Македонија.

Литература:

1. Група автори, Osvit Civilizacije, Thames and Hudson Ltd., London, 1961

2. Група автори, Праисторија југословенских земаља, БАНА, 1981.

3. Б. Несторовић, Архитектура старог света, Научна књига, Београд, 1974.

4. Група автори, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, МАНУ, 1995.

5. Д. Митревски, Праисторија на Македонија, кн.1, МАНУ, 2012.