А2013/18: Праисториска археологија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаII4+26

Наставник: д-р Драги Митревски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени знаења за праисторискиот културен развиток во текот на бронзеното време, со стабилен акцент на егејските цивилизации и Македонија.

Содржина на предметната програма:

Бронзено време во Европа, егејските бронзенодобски култури, микенската цивилизација и нејзиното влијание на Балканот, бронзеното влијание во Македонија, крајот на бронзеното доба во југоисточна Европа.

Литература:

1. G. E. Mylonas, Mycenae and the Mycaenaean Age, Princeton University Press, 1966.

2. Група автори, Праисторија југословенских земаља, БАНА, 1981.

3. Д. Митревски, Праисторија на Македонија, кн. 1, МАНУ, 2012.

4. Група автори, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, МАНУ, 1995.

5. R. Drewes, The end of the Bronze Age, Oxford: Blackwell Publishing, 1992.