А703З/18: Археолошка картографија и топографија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVII2+26

Наставник: д–р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Основни елементи на археолошка картографија и топографија.

Содржина на предметната програма:

Историско прегледување на картографијата, од антиката до употребата на модерните технички достигнувања од 21 век.

Литература:

1. М. Joukowsky, A Complete Manual of Field Archaeology, New Jersey, 1986.

2. O. A. W. Dilke, Greek and Roman maps, London, 1998.

3. Б. Идризи, Општа картографија со картографска генерализација, Скопје, 2004.

4. С. Манасов, Географски информациски системи во одбраната, Скопје, 1996.

5. Топографски секции на Република Македонија, размери, Завод за геодетски работи – Скопје.