А601З/18: Римска археологија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVI4+26

Наставник: д–р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Запознавање со материјалната култура на Рим, со посебен осврт на наодите од Македонија.

Содржина на предметната програма:

Зачетоци на римска култура, материјалната култура, проучување на наодите од Македонија.

Литература:

1. B. Kanlif, Rimsko Carstvo, Beograd, 1980.

2. Antički Rim, Panorama jedne civilizacije, Beograd, 1968.

3. F. Papazoglu, Makedonski gradovi u rimsko doba, Skopje, 1957.

4. D. Srejović, A. Cermanović-Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd, 1979.

5. В. Лилчиќ, Македонскиот камен за боговите. Христијаните и животот по смртта, Том I и II, Скопје, 2002.

6. В. Лилчиќ, Ранохристијанска црква, Скопје, 2003.