А604И/18: Доцноантички утврдувања

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVI2+26

Наставник: д–р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со основните елементи на материјалната култура на доцноантичкиот период, со посебен осврт на Р. Македонија од 4-6 век.

Содржина на предметната програма:

Администратистративни граници на доцноантичките провинции, патна инфраструктура и фортификации од Р. Македонија.

Литература:

1. I. Mikulčić, Spatantike und frühbyzantinische Befestigungen in Nordmakedonien, München, 2002.