А404И/18: Вооружување и оружје во антиката

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаIV2+26

Наставник: д–р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со оружјето и неговата типологија, принципот на вооружувањето и војувањето изразени преку спецификите на воената тактика и обработување на војните кои ги одбележуваат предметните историски епохи.

Содржина на предметната програма:

Историски контекст во регионот, системот на уредување и организација на војската, начинот на војување, воената тактика и обработка на вооружувањето и неговата соодветна примена и типологија со акцент на најзначајните воени судири во периодот на раната и доцната антика.

Литература:

1. A. Snodgrass, Early Greek Armour and Weapons, Edinburgh, 1964.

2. M. M. Sage, Warfare in Ancient Greece: a sourcebook, London, 1996.

3. M. C. Bishop & J. C. N. Coulston, Roman Military Equipment from the Punic Wars to the fall of the Rome, London, 1993.

4. B. Kanlif, Rimsko Carstvo, Beograd, 1980.

5. V. Hofiler, “Oprema rimskog vojnika iz prvog doba carstva”, VHAD 1911/12.

6. D. Piletić, “Hladno oružje kroz vekove”, VVM JNA 30, 1984.