А204И/18: Методологија на археолошките истражувања 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаII2+26

Наставник: д–р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Запознавање со општиот културен развиток на уметноста во Египет и Месопотамија. Да се развие способност за хронолошко и културно вреднување на уметничките дела.

Содржина на предметната програма:

Археологија на Стариот Египет: природни и географски услови; историја на претходни истражувања; материјална и духовна култура. Уметноста на Старото, Средното и Новото Царство: архитектура, скулптура, сликарство, релјефи. Уметноста на Месопотамија: архитектура, скулптура, сликарство и релјефи. Наодите и истражувањата на големите градови на Сумер, Акад и Персија.

Литература:

1. W. Torbrugge, Nastajanje Evrope, Otоkar Keršovani, 1978.

2. Б. Несторовић, Aрхитектура старог света, Научна књига, 1974.

3. F. Bourbon (ed.), Drevne civilizacije, Mozaik knjiga, 2002.

4. Група автори, Osvit Civilizacije, Thames and Hudson Ltd., 1961.

5. E. Lucie-Smith, Art and Civilization, Lawrence King, 1992.

6. A. Silioti, Egipat, Mozaik knjiga, 1994.