А203З/18: Методологија на археолошкитеистражувања 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаII4+26

Наставник: д-р Драги Митревски

Цели на предметната програма:

Да се добијат знаења за суштината, принципите и методите на теренските археолошки истражувања, како и за процесите на документација и обработка на откриениот материјал.

Содржина на предметната програма:

Вовед во археологијата и археолошките истражувања, археолошки наоди и локалитети, поим за теренска стратиграфија. Организација и реализација на археолошки рекогносцирања, сондажни и систематски ископувања. Техничка документација – цртање, фото документација, водење на археолошки дневник, изработка на извештаи за систематско ископување.

Литература:

1. Д. Митревски, Археолошки методи и принципи на теренското работење, Филозофски факултет, Скопје, 2008.

2. Група автори, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, МАНУ, 1995.

3. Д. Митревски, Праисторија на Македонија, кн.1, МАНУ, 2012.