А2023/18: Општа нумизматика

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаII4+26

Наставник: д–р Антонио Јакимовски

Цели на предметната програма:

Основни елементи на рана нумизматика, малоазиска и балканска, методи и техники на идентификација и научна обработка на нумизматичкиот материјал.

Содржина на предметната програма:

Основни елементи на рана нумизматика, малоазиска и балканска, методи и техники на идентификација и научна обработка на нумизматичкиот материјал. Монетоковање на грчките полиси, македонските кралеви и пајонските басилеиуси. Монетарниот систем на Римската Република и Царскиот период. Ковници, иконографија на монетите, метали, техники за изработка.

Литература:

1. J. Babelon, Antička numizmatika, Beograd, 1970.

2. Шелдаров, Н. и Лилчиќ, В., Кралевите на античка Македонија и нивните монети во Р. Македонија, Скопје, 1994.

3. Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999.

4. W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini, 1. Teil, von Anastasius I bis Justinianus, Wien, 1973.

5. W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini, 2. Teil, von Justinus II bis Phocas, Wien, 1975.

6. D. R. Sear, Greek Coins and their Values, Vol. I, Vol. II, London, 1978.