Peace [120 ect]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.М101З/19Меѓународни мировни студии(International Peace Studies) Лидија Георгиева
Ана Фрицханд
2210
2.М102З/19Меѓународните односи, мирот и безбедноста (International relations, peace and security)Билјана Ванковска
Рина Киркова Танеска
2210
3.Предмет од Листата бр. 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.М215И/19 Методологија на истражувањата на мирот Весна Димитриевска 2210
2.М221И/19Хуманитарни и мировни операции Марина Митревска 2210
3.М122И/19Медијација и преговарање Ана Фрицханд 2210
4.М225И/19Глобални мировни политики Горан Зенделовски 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. М103З/19 Хуманитарни аспекти на мирот и безбедноста Марина Митревска
Сунчица Димитријоска
2210
2. М106З/19 Геополитика на хуманитарните интервенции Тони Милески 2210
3.Предмет од Листата бр. 2 2210

Листа број 2:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. М224И/19 Соочување со минатото и помирување Билјана Ванковска 2210
2. М121И/19 Мировна дипломатија Лидија Георгиева 2210
3. М222И/19 Цивилно-воена соработка во мировните процеси Сергеј Цветковски 2210
4. М111И/19 Војската и општествотоСиниша Даскаловски 2210
5. М232И/19 Културата и глобализацијата Антоанела Петковска2210

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. М105З/19 Глобализацијата и конфликтитеЗоран Нацев
Горан Зенделовски
2210
2. М107З/19 Реформите во безбедносниот сектор и градење на мирот Оливер Бакрески
Тања Милошевска
2210
3.Предмет од Листата бр. 3 2210

Листа број 3:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. М223И/19 Меѓународните организации и градење на мирот Рина Киркова Танеска 2210
2. М212И/19 ЕУ и развојот на постконфликтните општества Сергеј Цветковски 2210
3. М231И/19 Меѓународните конфликти и современото вооружувањеВанчо Кенков2210
4. М233И/19 Тероризам и современи конфликти Тања Милошевска 2210

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.М104З/18Родови аспекти на мирот и ненасилството Зорица Салтировска
Сергеј Цветковски
209
2.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ 36
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ 36
3.ж Магистерски труд 15