Terrorism threat management
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Б1013/19Теорија и системи на безбедност Митко Котовчевски
Тања Милошевска
Сергеј Цветковски
177.5
2.Б1023/19Безбедносни тенденции и предизвици Синиша Даскаловски
Марина Митревска
Зорица Салтировска
177.5
3.Б1043/19Менаџмент во безбедност Зоран Нацев
Ванчо Кенков
Оливер Бакрески
177.5
4.Б1033/19Геополитика и безбедност / Geopolitics and Security Тони Милески
Лидија Георгиева
Горан Зенделовски
177.5

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 3136
2.Изборен предмет од листата бр. 3136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.Б2023/19Магистерски труд15

Листа број 3:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Б224И/19Терористичка тактика и оружје Ванчо Кенков 136
2.Б226И/19Антитероризам и контратероризам Тања Милошевска 136
3.Б227И/19Тероризам и организиран криминал Митко Котовчевски 136
4.Б228И/19Глобални еколошки закани Тони Милески 136
5. Б201И/19 Методологија на истражувањето на безбедносните појави Весна Димитриевска 136