Strategic and Defense Studies [120 ECTS]
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО101З/19Теории за војната Митко Котовчевски
Синиша Даскаловски
Ванчо Кенков
2210
2.СО102З/19Одбранбена политика и стратегија Зоран Нацев
Горан Зенделовски
Зорица Салтировска
2210
3.Предмет од Листата бр. 1 2210

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО111И/19 Конфликти и одбранбена политика Митко Котовчевски 2210
2.СО112И/19Војската и општеството Синиша Даскаловски 2210
3.СО113И/19Креирање на одбранбена политика Горан Зенделовски 2210
4.СО114И/19Управување со одбраната Зоран Нацев 2210

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО201З/19Менаџирање на ризици и закани(Risk and threats management) Лидија Георгиева
Сергеј Цветковски
2210
2.СО202З/19Национална безбедност и одбрана Марина Митревска
Тања Милошевска
2210
3.Предмет од Листата бр. 2 2210

Листа број 2:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО211И/19 Менаџирање на кризи и кризни ситуации Марина Митревска 2210
2.СО212И/19Политика на ЕУ за менаџирање на кризи Лидија Георгиева 2210
3.СО213И/19Менаџирање на еколошки закани Тони Милески 2210
4.СО214И/19Стратегиско одбранбено планирање Оливер Бакрески 2210
5. СО215И/19 Менаџирање на ресурси во одбраната Сергеј Цветковски 2210

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО301З/19Теории на цивилно воени односи Оливер Бакрески 2210
2.СО302З/19Глобална геостратегија Тони Милески
Зорица Салтировска
2210
3.Предмет од Листата бр. 3 2210

Листа број 3:

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1.СО311И/19Родовите аспекти на војската и војувањето Зорица Салтировска 2210
2.СО312И/19Употреба на сила во меѓународната политика Тања Милошевска 2210
3.СО314И/19Одбранбена дипломатија Марина Митревска 2210

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.СО401З/19Планирање на научно истражување во одбраната Весна Димитриевска 209
2.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ 36
3.Изборен предмет од Листата слободни предмети на УКИМ 36
3.СО402З/19 Магистерски труд 15