National Security
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Б1013/19Теорија и системи на безбедност Митко Котовчевски
Тања Милошевска
Сергеј Цветковски
177.5
2.Б1023/19Безбедносни тенденции и предизвици Синиша Даскаловски
Марина Митревска
Зорица Салтировска
177.5
3.Б1043/19Менаџмент во безбедност Зоран Нацев
Ванчо Кенков
Оливер Бакрески
177.5
4.Б1033/19Геополитика и безбедност / Geopolitics and Security Тони Милески
Лидија Георгиева
Горан Зенделовски
177.5

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 1Тони Милески
Лидија Георгиева
136
2.Изборен предмет од листата бр. 1Зоран Нацев
Оливер Бакрески
136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.Б2023/19Магистерски труд15

Листа број 1:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Б211И/19Ризици и закани на националната безбедност Тони Милески 136
2.Б212И/19Национална безбедносна стратегија Зоран Нацев 136
3.Б214И/19Анализа и трансформации на кризи Марина Митревска 136
4.Б215И/19Цивилна заштита Сергеј Цветковски 136
5.Б201И/19Методологија на истражувањето на безбедносните појави Весна Димитриевска 136