International Relations and Diplomacy
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. О101З/19Менаџирање на ризици и закани(Risk and threats management) Тони Милески
Лидија Георгиева
Сергеј Цветковски
157
2.О102З/19Теории за војната Митко Котовчевски
Синиша Даскаловски
Ванчо Кенков
188
3.О103З/19Национална безбедност и одбрана Марина Митревска
Зорица Салтировска
Тања Милошевска
157
4.О104З/19Одбранбена политика и стратегија Зоран Нацев
Оливер Бакрески
Горан Зенделовски
188

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 2136
2.Изборен предмет од листата бр. 2136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.О201З/19Магистерски труд15

Листа број 2:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.О221И/19Употреба на сила во меѓународната политика Тања Милошевска 136
2.О224И/19Одбранбена дипломатија Марина Митревска 136
3.О115И/19Планирање на научно истражување во одбраната Весна Димитриевска 136