Intelligence
1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставникчасовикредити
1. Б1013/19Теорија и системи на безбедност Митко Котовчевски
Тања Милошевска
Сергеј Цветковски
177.5
2.Б1023/19Безбедносни тенденции и предизвици Синиша Даскаловски
Марина Митревска
Зорица Салтировска
177.5
3.Б1043/19Менаџмент во безбедност Зоран Нацев
Ванчо Кенков
Оливер Бакрески
177.5
4.Б1033/19Геополитика и безбедност / Geopolitics and Security Тони Милески
Лидија Георгиева
Горан Зенделовски
177.5

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Изборен предмет од листата бр. 4136
2.Изборен предмет од листата бр. 4136
3.Изборен предмет од листата предмети на УКИМ63
4.Б2023/19Магистерски труд15

Листа број 4:

бр.кодпредметнаставник часовикредити
1.Б229И/19Разузнавачко-безбедносни заедници на современите држави Ванчо Кенков 136
2.Б230И/19Демократска контрола и надзор на разузнавачко-безбедносните заедници Оливер Бакрески 136
3.Б231И/19Разузнавање и контраразузнавање Митко Котовчевски 136
4.Б201И/19Методологија на истражувањето на безбедносните појави Весна Димитриевска 136